<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1406932843433611571\x26blogName\x3dFauzie+Laily.......Revealed...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fauzielailyrevealed.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fauzielailyrevealed.blogspot.com/\x26vt\x3d-3654407985672934829', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, April 19, 2009

Fauzie Laily in Berita Harian 18/04/09
"Fauzie Laily pula sibuk mempromosi single terbarunya, Izinkan, di Malaysia terbitan Universal Music Malaysia dengan kerjasama AMU MediaCorp TV12 dan EZS Music.
Namun berbanding dengan Syed Azmir dan Hyrul, penglibatan Fauzie dalam bidang lakonan lebih menyerlah. Beliau telah diberi kepercayan berlakon dalam drama-drama berat seperti Rahsia Perkahwinan 2, Anak Adam serta peranan ringan dalam pelbagai rancangan termasuk watak lembut dalam rancangan Hari Raya.
'Saya cukup menyayangi kedua-dua bidang nyanyian dan lakonan. Saya akan terus menceburinya dan perbaiki mutu lakonan saya bagi memberi yang terbaik mungkin,' kata Fauzie."

I was featured in an article titled "Finalis Anugerah Terus Melangkah Maju" alongside d likes of Hyrul Anuar, Syed Azmir n Maiya Rahman in Saturday's edition of Berita Harian, dated 18 April 2009...Credits to Abg Jo Santai who has been a very good supporter of us since 2005..U rock bro!!

1 Comments:

Blogger D'Marie Jay said...

Chewah! Mesti bangga semacam la abg kiter ni! But im sure you feel good reading about yourself in the news!! :)

April 20, 2009 at 9:40 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home